VÅRT INITIATIV FÖR MILJÖN

Det är viktigt att värna om miljön. Det är därför vi på Aveeno® ständigt har som mål att ta hand om både människor och miljö. Våra produkter är noggrant formulerade för att vara skonsamma för både din hud och miljön.

PÅ VILKET SÄTT ÄR AVEENO® PRODUKTER SKONSAMMA MOT MILJÖN?

Som en del i vårt åtagande att utveckla produkter som är skonsamma mot både människor och miljö, har vi utvecklat verktyg för att hjälpa oss att begränsa den påverkan produkterna har lång tid efter att du har använt dem. Detta är särskilt viktigt för många hudvårdsprodukter som sköljs av kroppen efter att de har använts. För att få bättre kunskap om hur våra produkter interagerar med vattenmiljön har vi utvecklat ett patenterat verktyg, ett protokoll som vi kallar GAIA™, Global Aquatic Ingredient Assessment™. GAIA™ analyserar vilken påverkan en ingrediens kan ha på den akvatiska miljön, samt fiskarna och växtlivet där.

HUR FUNGERAR VERKTYGET?

GAIA™ mäter ingrediensernas relativa, potentiella påverkan på det akvatiska ekosystemet från 0 (sämst) till 100 (bäst). Ett högt GAIA™-värde innebär att ingrediensens potentiella påverkan på våtmarker, floder, sjöar och flodmynningar är minimal. För varje ingrediens undersöker verktyget tre specifika miljöegenskaper: bionedbrytbarhet, bioackumulation och akvatisk toxicitet.

Verktyget har utvecklats i samarbete med externa experter och granskats av en rad olika intressenter. Lär dig mer om GAIA™ här: